භූතානය කියූ සැණින් අප සිතට නැගෙන්නේ අතිසුන්දර පාරිසරික පද්ධතියක් සහ ඉතා සුන්දර ස්ථායන් හි ගොඩනගන ලද... Read More
Today, a large number of Sri Lankans are living and working in South Korea, an East Asian nation on... Read More
ගිනස් පොතට ගිය ඉන්දියාවේ දුම්රිය සේවය   ලොව මගී ගමනා ගමනේ සුවිශේෂි සන්ධිස්ථාන හමුවේ. අපි මගී ගමනා... Read More
Pramod de Silva visits colourful Netherlands A few years ago, I had an opportunity of visiting the... Read More
  Last week, we featured Bhutan, an extraordinarily beautiful country. For this issue, we are... Read More
  - Pramod de Silva Bhutan shares its border with China in the north and with India in the... Read More
- Pramod de Silva A visit to Canada during this year feels so special. That is because Canada... Read More
- Pramod de Silva If are considering a holiday in the Middle East, Dubai will automatically come... Read More

WORLD TOUR