උදා හිරු කිරණ වෙනදා වගේම මුලින්ම සිපගත්තේ උසම තුරු අගිසි වල ළපටිම පත්‍ර. ක්‍රම ක්‍රමයෙන් ඒ තුරු... Read More
    ගමන් මාර්ගය- දඹුල්ල කන්ඩලම හරහා බකමූණට පැමිණ අංගමැඬල්ලට ළගා විය හැකියි. සීමා- උතුරින්... Read More

WILDLIFE