ගාල්ල, මාතර ප්‍රධාන මාර්ගයෛ් මාතර නගරයට කි.මි. 1.6 ක් පමණ දුරින් ගාල්ල දෙසට වන්නට අකුරැස්ස පාර... Read More
පළාත - දකුණ   දිස්ත්‍රික්කය - මාතර   පරිපාලන නගරය - මාතර   ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය - මාතර කඩවත්... Read More

ප්‍රේමය නම්...