පිහිටීම - කැස්බෑව ප්‍රදේශයේ මාම්පේ ග්‍රාමයෙහි පිහිටයි.   ගමන් මාර්ගය - පිළියන්දල - මහරගම මාර්ගයේ... Read More

දෙමළ හින්දූන්ගේ සූර්ය මංගල්‍යය