කොළඹ - හොරණ මාර්ගයේ පැපිලියාන ප්‍රදේශය පසු කළ විට හමුවන්නේ බොරලැස්ගමුව ප්‍රදේශය යි. බොරුලැස්ගමුව... Read More
 මල් සුකොමළ බවේ හා මටසිලුටු බවේ ප්‍රතිමූර්තිය යි. ඉන් සුගන්ධවත් මල් වනාහි බුදුන් පුදට යෑමක් කරණකොට... Read More
ගමන් මාර්ගය හා පිහිටීම - කොළඹ හොරණ මාර්ගයේ පැපිලියාන පසු කර යන විට හමුවන බොරැලස්ගමුව ප්‍රදේශයේ... Read More

සිංහල අලුත් අවුරුදු ජන ගී