කෝට්ටේ රාජධානිය එවකට පැවැතියේ දූපත් 07ක් ආශි‍්‍රතව ය. කැස්බෑව, කෝට්ටේ, දියවන්නාව හා බෙල්ලන්විල ද... Read More
වටේම පිහිටි විල් පිසගෙන හමා එන මඳ සුළඟ ගතට දැනවුයේ සුවදායි සනීපවත් බවක්. තවම පරිසරය නම් ගිනියම්,... Read More

බක් මහේ ජන ක්‍රීඩා