මෙරට පාරම්පරිකව පැවැත ආ ගුණාත්මක භාවයෙන් ඉහළ දේශීය ආහාර ද්‍රව්‍ය රැසක් වර්තමානය වන විට අපේ ආහාර... Read More
කෝමාරිකා යනු ඉහළ ඖෂධීය ගුණයකින් පිරි ශාක වර්ගයකි. මිනිස් සිරුරේ බාහිරව මෙන් ම අභ්‍යන්තරව ද ඇති වන... Read More

Hotel Contact Us