නිරුවත් දෙපා වලට පරැඬැල් පැගී යයි. ඒ පෑගෙන හඩ තවකෙකුට මිහිරි නාදයකි. තවකෙකුට හදවතට රිදුම් ගෙන... Read More
  ගැමියෝ යනු අවංක හා අව්‍යාජ සිතුම් පැතුම්වලින් යුක්ත වූවෝ වෙති. ඉතා සරල ඇවතුම් පැවැතුම් හා... Read More
Susantha Kumara Mee Mure Resort Mee mure Udawana,Mee mure Te-081-5730846   I.S.C Mee mure Mee mure... Read More
පිහිටීම - මධ්‍යම පළාතේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ උඩුදුම්ිබර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මී මුරේ ග්... Read More
    නකල්ස් රක්ෂිතයෙන් උනා පෙරී ඇදී එන දිය සීරාව නොකිලිටි ය. නැවුම් ය. බොහෝ ඖෂධ වර්ග මුසුව ද... Read More
ඌරුගල ද වෑගල කන්ද දුනිවිල වෑගල නවන ගල මැද මහනුවර ගල සීතල සුළං අසබඩ කන්ද රන්ගල පාමුල තිබේ අඩ දුම්බර... Read More

මිහිඳුම් අනන්තය දිගේ පුංචි ලෝකාන්තයට