ගලපාත රජමහා විහාරයට අයත් තපෝ වනය හෙවත් තපෝ නිවාස පිහිටියේ මෙම වනවාස රජමහා විහාරයේ ය. අතීතයේ දී... Read More

මඩුගල්ලේ වලව්ව