කාරුණිකත්වය සුහදශීලී බව ඉතා ඉහළ ය. එය සංචාරකයන්ගේ සිත් ඇද ගැනීමට මහත් හේතුවක් වී ඇත. මෙහි පැමිණෙන... Read More

බෙන්තොට දුම්රිය ස්ථානය