දකුණු ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන පිවිසුම් දොරටුව ලෙස ප්‍රසිද්ධ බෙන්තර පාලම 1902 දී ඉදිකර ඇත. ඊ. සී ඩේවිස්... Read More
කාරුණිකත්වය සුහදශීලී බව ඉතා ඉහළ ය. එය සංචාරකයන්ගේ සිත් ඇද ගැනීමට මහත් හේතුවක් වී ඇත. මෙහි පැමිණෙන... Read More
සුප්‍රකට බාවා පරපුරේ නිර්මාණශීලී තවත් එක් නිර්මාණයක් ලෙස බාවා උද්‍යානය සංචාරක ආකර්ශනයක් ලෙස දෙද්දූව... Read More

Pages

බෙන්තොට නව පාලම