ගල් කටාරම් සහිත ලෙනකින් සමන්විත මේ විහාරය පෙර වළගම්බා රජ දවස ඉදිකරන්නට ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ. පහළ විහාරයත්, චෛත්‍යය, ඉපැරණි බෝධීන් වහන්සේ , සංඝාවාසය සහ සිල්වත් ගෙය ආදී එදා කළ සියලු විහාරාංග සහ නවීන පන්නයේ ගෘහයක් ද දක්නට ලැබේ. මෙහි ඉතිහාසය කතාව වසර 800 ඉක්මවා ගිය බවට සාක්ෂි සටහන් දක්නට ලැබේ. අක්කර 4කින් විහාරස්ථාන භූමිය සමන්විත ය. කුරුණෑගල නගර මායිමේ ඇති රන්තලිය වැව පාරේ කි.මි 1 1/2 පමණ ගිය තැන ශෛලතලාරාම මහා විහාරය හමු වේ. වැව් ගල මත ඉදිකර ඇති නිසා මෙයට ශෛලතලාරාමය ලෙස නම් පට බැඳි ඇත. විහාරස්ථානයට අතුළු වන ඔබට පළමුවෙන්ම හමුවනුයේ ඉපැරණි අෂ්ට ඵල බෝධීන් වහන්සේ යි. ඊළඟට හමුවන්නේ බුද්ධ මන්දිරය යි. වම් පසින් ඔබට පාළුවට ගොස් ඇති ලෙන් ගුවාවක් හමුවේවි. මෙහි වනවාසී භික්ෂූන් වැඩ සිටි අරණය සේනාසනය කි. ඉන් වම් පැත්තට වන්නට ඇත්තේ සංඝාවාසයකි. එතැනින් මඳක් ඉදිරියට ගියවිට හමුවනුයේ චෛත්‍ය සහ ඉපැරණි ගල් පොකුණ යි. වැව්, ගල එදා රාජ රාජ මහා මාත්‍යවරුන්ගේ පහස ලැබූ බිමකි. වර්තමානය වනවිට භාරකාර හිමිනමක් විසින් මෙය ආරක්ෂා කරගෙන, පවත්වාගෙන යනු ලබයි. 200 දෙනෙක් පමණ දායක දායිකාවන් පිරිසක් සිටී. වාරියපොල මියුගුණාරාම රජමහා විහාස්ථානයට මෙහි ගුරු විහාරස්ථානය වේ.

වැව් ගල මත ඇති ශෛලතලාරාමය