බෙන්තොට ප්‍රදේශයේ දී දැකිය හැකි කොහු කර්මාන්තය ද සාම්ප්‍රදායික කර්මාන්තය කි. මෙහි නියැලෙන්නෝ තම විෂය පිළිබඳ සිය කුසලතාව වර්ධනය කර ගන්නේ පරම්පරාවෙන් උගත් ඥානයෙනි. මේ කර්මාන්තය පවුල් කිහිපයකට අයත් කර්මාන්තයක් වන අතර ප්‍රදේශයේ බොහෝ දෙනෙකුට රැකියා අවස්ථා ලබාදෙන ප්‍රධාන ජිවෝනෝපාය මාර්ගයක් ද වී ඇත. බෙන්තොට, ගෝමටේ ප්‍රදේශයේ ද කොහු කර්මාන්ත ශාලා කිහිපයක් ම වෙයි. පොල් ලෙලි පෙඟවීම, තැලීම සහ කෙඳි ලෙසින් වෙන් කිරීම හා කොහු බත් ලෙසින් වෙන් කිරීම මෙහිදී සිදු වේ. ලණු නිෂ්පාදනය හා කොහු ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන ද ඇතැම් කොහු ආශ්‍රීත     නිෂ්පාදනාගාරවල සිදු වේ. 

Location name: 

කොහු කර්මාන්තය