බෝධිමළුව රජමහා විහාරය

ගලපාත රජමහා විහාරයට අයත් තවත් එක් රජමහා විහාරයක් ලෙස බෝධිමළුව රජමහා විහාරය සැලකේ. දළදා වහන්සේ වැඩ සිටින ස්ථානය ගලපාත විහාරය වූ අතර එදා බෝධීන් වහන්සේ පිහිටි තැන හා රහතන් වහන්සේලා සක්මන් කරන ලද මළුව පිහිටියේ මෙම බෝධිමළුව විහාරයේ ය. රහතන් වහන්සේලා පැන් ගත් පොකුණ ලෙස හැදින්වෙන හැල හැදි වත්ත මෙහි පිහිටා තිබේ. අද පොකුණක් ලෙස නොපෙනෙන තරමට එය වල් බිහි වී ඇත. 1950 දී ආරම්භ කරන ලද සෝනුත්තර දහම් පාසල ද, 1995 දී ආරම්භ කරන ලද බෝධිමළුව පිරිවෙන ද බෞද්ධ අධ්‍යාපනය ලබාදෙන විහාරයක් ලෙස ප්‍රකට ය.

 

 

Location name: 

බෝධිමළුව රජමහා විහාරය