බෙන්තොට ගඟට ලැබෙන ජලය මුදා හරිනු ලබන්නේ මෙම වැවට ය. මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 2.27 ක උසකින් මෙය පිහිටා තිබේ. වාරි මාර්ග දෙපාර්තුමේන්තුව මඟින් පාලනය කරනු ලබන අතර මීට ආසන්නව කලපුවද පිහිටා ඇත. මෙම වැව සංචාරකයන්ගේ ආකර්ෂණය දිනාගත් වැවක් ලෙස ප්‍රචලිත අතර විවිධ ජල ක්‍රීඩා වැව අශ්‍රීතව සිදු කෙරේ.

 

Location name: 

දෙද්දූව වැව