මෙය ඉතා දැකුම්කලු නුග ගසකි. නුග ගසේ අතු සතර අත විහිදී ඇත. මෙහි වයස කොතරම් දැයි කිසිවෙකු විසින් නිගමනය කර නැත. එසේම මෙහි කාල නිර්ණය ද පැහැදිලිව සඳහන් කළ නොහැකි ය.

පුද්ගලික ඉඩම් හිමි අයෙකුගේ ඉඩමක අද මේ දර්නීය නුග ගස් පිහිටා ඇති බැවින් කිසිවෙකුට ඒ ස්ථානයට ළඟා විය නොහැකි ය. මේ සුවිසල් ගස බොල්ගොඩ ගඟ අසල පිහිටා ඇති බැවින් සොබා සෞන්දර්යය ද ඉතා ඉහළ ය. බොල්ගොඩ ජලාශයෙන් බෝට්ටු සවාරියක යන අයෙකුට නම් ඉතා කදිමට මෙහි සෞන්දර්යය අත්විඳිය හැකියි.

Location name: 
sub title : 
බොල්ගොඩ සුවිසල් ගස

බොල්ගොඩ සුවිසල් ගස