බෙන්තොට

බෙන්තොට සංචාරක පාරාදීසියට පැමිණෙන දෙස් විදෙස් සංචාරකයන්ගේ ආකර්ෂණය දිනාගත් තවත් එක් ස්ථානයක් ලෙස බෙන්තොට බසාර් පෙන්වා දිය හැකිය. බෙන්තොට දුම්රිය ස්ථානය ආසන්නයේ මෙය පිහිටා ඇති අතර සංචාරකයන්ගේ ආකර්ෂණය දිනාගත හැකි ඇදුම් පැළදුම්වලින් මෙන්ම විවිධ ආයිත්තම්වලින් පිරී තිබේ.  එම ප්‍රදේශයේ ජීවත් වන ජනතාවගේ නිෂ්පාදනයන් බසාර් තුළ විකිණීමට යොදා තිබේ. උදෑසන ආරම්භ කර  රාත්‍රී වන තෙක් බෙන්තොට බසාර් විවෘතව තැබේ.

 

 

Location name: 

බෙන්තොට බසාර්