බෙන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පහුරුමුල්ල ග්‍රාමසේවා නිලධාරී වසමට අයත් පංච කප ආරණ්‍යය භාවනා යෝගීව සිටීමට සුදුසු ආරණ්‍යයක් ලෙස දෙස්    විදෙස් පුද්ගයන් අතර ප්‍රචලිතව තිබේ.  බෙන්තොට බීච් හෝටලය සහ හවානි හෝටලය අතරින් ඇති වෙරළ මාර්ගය දිගේ කිලෝ මීටර් 03 ක් පමණ ගිය පසු ආරණ්‍යය හමු වේ. අක්කර 02 ක පමණ භූමියකින් යුතු මෙම ආරණ්‍යයේ චෛතයක්. භාවනා කුටි, විහාර ගෙයක්, බෝධියක්  ද පිහිටුවා තිබේ. මහ මුහුදෙන් වටව ඇති ඉතා නිස්කලංක පරිසරයකට හිමිකම් කියන මෙම ආරණ්‍යයේ විශේෂ භාවනා වැඩ සටහන් ද පැවැත් වේ. මෙහි වත්මන් භාරකත්වය වළල්ලාවිට සාරානන්ද හිමියන් උසුලති.

 

පංච කප ආරණ්‍යය