දවටගහවත්ත පන්සල, තිත්තවල පන්සල යන නම්වලින් ද හඳුන්වන මෙම පන්සල වාද්දුව, මොල්ලිගොඩ පිහිටයි. ගාලුපාර වාද්දුව මංසන්ධියෙන් මොරොන්තුඩුව පාර ඔස්සේ සැතපුම් භාගයක් පමණ ගොස් මහා විහාර පාරෙන් හැරී මද දුරක් ගිය විට හමුවේ.

පැවැති විහාර ගෙය අබලන්ව ගරා වැටීම හේතුවෙන් වර්ෂ 1872 දී මෙහි ඉදිකිරීම් කටයුතු අරඹා ඇත. විහාර මන්දිරය, පිටමාලය, ඇතුළු මාලය යන මාල දෙකකින් යුක්ත ය.

තවත් තොරතුරු සඳහා පුවත්පත මිලදී ගැනීමට පිවිසෙන්න click here

Location name: 

නෙත පිනවන මොල්ලිගොඩ දෙගම්බඳ පින් බිම