ප්‍රසංග වේදිකාවට පා තැබූ දක්ෂ  නර්තන ශිල්පිණියක් වන "ඉවන්තිකා කුමාරි ගේ" නවතම  ඡායාරූප කිහිපයක් වැල්ලවත්ත  මිරාජ් හෝටලයේ දී මේ අප කැමරා කාචයේ සටහන් කර ගත් අයුරු ය. හිරියාල අඹගස් වැව මහා විද්‍යාලයෙන් සිප් සතර හදාරා ඇති ඇය දැනට නිට්ටඹුව ඔමායා නර්තන කණ්ඩායමත් සමඟ නර්තන ශිල්පිනියක් ලෙස කටයුතු කරයි. ප්‍රසංග 60 කට අධික සංඛ්‍යාවකට නර්තනයේන්  සහභාගි වී අ¥ත. ඉදිරියේ පවත්වනු ලබන ප්‍රසංග කිහිපයකට නර්තනයෙන්  දායකවන ඇයගේ අනාගත බලා‍පොරොත්තුව නර්තන  කේෂ්ත්‍රයේ දක්ෂ නර්තන ශිල්පිණියක වීමයි.

             ඡායාරූප සහ සටහන - නිශ්ශංක වි»ජ්රත්න

 

sub title : 
ඉවන්තිකා කුමාරි

"ඉවන්තිකා කුමාරි ගේ" නවතම  ඡායාරූප කිහිපයක්