පොළොන්නරුවේ සිට හිඟුරක්ගොඩ දෙසට ගමන් කරන විට නයිපෙන විහාරය හමුවේ. මෙය ගඩොලින් ඉදිකළ බෞද්ධ විහාරයක සිරි ගන්වයි. එහෙත් හින්දු දේවාලයක් වන මෙහි මණ්ඩප, අන්තරාල, ගර්භගාර දහසක් තිබෙන අතර දොරටු නවයකින් ඇතුළු වී ඇතුළත රහස් ගර්භයට පිවිසි විට කැටපතක් මෙන් ඔප දමන ලද සිලින්ඩරාකාර ශිව ලිංගයක් දක්නට ලැබේ.නයකුගේ පෙනයේ හැඩයට ගඩොලින් ඉදිකර ඇති බැවින් මෙයට නයිපෙන වෙහෙර යැයි ව්‍යවහාර කෙරේ.

 

Location name: 

නයිපෙන වෙහෙර