තිවංක පිළිම ගෙය ථූපාරාමය ලංකාතිලකය වැනි ගෙඩිගේ වර්ගයට අයත් විශාල ගඩොල්මය පිළිම ගෙයකි. තිවංක හෙවත් ශරීරයේ දණ හිස, ඉඟටිය හා උරහිස යන තුන් තැනින් නැමුණු බැවින් තිවංක පිළිමය ඇති පිළිම ගෙය, තිවංක පිළිම ගෙය ලෙසින් හඳුන්වා දී ඇත. මෙහි ප්‍රතිමා ගෘහයේ දිග, පළල 123-67 කි. බිත්තියේ ඝනත්වය 6 සිට 8 දක්වා වෙනස් වේ. අඩි 12ක විශ්කම්භයෙන් යුතු පද්මාසනයක් මත අභය මුද්‍රාව නිරූපිත ය. හිස සුන් (කවන්ධ)හිටි ප්‍රතිමාවක් මෙහි දක්නට ලැබේ. මෙහි ගෘහය මණ්ඩපයකින් හා අන්තරාලයකින් ද ගර්භ ගෘහයකින් ද පිහිට යි. ගොඩනැගිල්ලේ පිටත බිත්තියේ සිංහ, වාමන, මානව, දේව, බ්‍රහ්ම, නිගණ්ඨ, මූර්තිවලින් ද දේව බ්‍රහ්ම විමානවලින් ද සකස් කර ඇත.

Location name: 

තිවංක පිළිම ගෙය