ජේතවනාරාමයේ භික්ෂූන්වහන්සේලාගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා තැන වූ පොකුණකි. ජලයෙන් පිරුණු විට විකසිත නෙළුමක සිරි ගන්නා හෙයින් නෙළුම් පොකුණ ලෙස හැඳින්වේ. උඩ සිට ක්‍රමයෙන් කුඩා වන පරිදි නෙළුම් පෙති ගලෙන් කරවා ඇත. මෙබඳු පොකුණු හතක් තිබූ බව සඳහන් වන අතර මින් කිහිපයක් සොයාගෙන ඇත. මෙහි ඔප මට්ටම් කරන ලද සෙල් පුවරු ඉතා සියම් ලෙස එකිනෙක සම්බන්ධ කර තිබේ. පොකුණ වටා ඊට සම්බන්ධ වන සේ ගඩොලින් තනන ලද වේදිකාවකි.

නෙළුම් පොකුණ