මහ පැරකුම්බා රජතුමා කර වූ ගල් විහාරය උත්තරාරාමය වශයෙන් සඳහන් වේ. ඒ තුළ සමාධි පිළිම දෙකක්, හිටි පිළිමයක් හා පරිනිර්වාණ පිළිමයක් පිහිටා තිබේ. ලොකු සමාධි පිළිමය උස අඩි 16 ක් පමණ වේ. ආසනයේ වජ්‍ර හා සිංහ සංකේත දක්වා ඇත. පිළිමය පිටුපසින් තොරණක් වේ. ඒ තොරණේ කුඩා බුදු පිළිම හතරකි. උන් වහන්සේ පද්මාසනය මත වීරාසනයෙන් වැඩ සිටිති. කුඩා සමාධි බුදුරුව තැන්පත් කර ඇති ගුහාව විජ්ජාධර ගුහාව නමින් හැඳින් වෙන අතර පිළිමයේ උස අඩි හතරයි අඟල් හතකි. පිළිමයේ රන් ආලේපිතව පැවැති බවට සළකුණු ඇත. දෙපස සිංහ රූප දෙකකි. දේවතා රූප අතර බ්‍රහ්ම හා විෂ්ණු රූප හඳුනාගෙන ඇත.

Location name: 

ගල් විහාරය