කිරිවෙහෙර නමින් ප්‍රචලිතව ඇති මේ ස්තූපයේ මුල් නම හෝ මෙය ඉදි කරනු ලැබුවේ කවුරුන් විසින් ද යන්න නිශ්චිතව සඳහන් කළ නොහැකිය. එහෙත් මහා පරාක්‍රමබාහු රජුගේ (1153-1186) බිසවක වූ සුභද්‍රා දේවිය පොළොන්නරුවේ ස්තූපයක් කළ බව සඳහන් වන බැවින් එය මේ ස්තූපය වන්නට ඇතැයි අනුමානු කරනු ලැබේ. පොළොන්නරුවේ දක්නට ලැබෙන අනෙකුත් පැරණි ස්තූපයන්ට වඩා හොඳින් හුණු බදාම කපරාරුව ආරක්ෂා වී තිබීම නිසා වර්තමානයේ මෙය කිරිවෙහෙර නමින් ප්‍රචලිත වන්නට ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ.

Location name: 

කිරිවෙහෙර