ආලාහන මහා පිරිවෙන් සීමාවේ මධ්‍ය කේන්ද්‍රයේහි ලංකාතිලක විහාරය පිහිට යි. ඒ ඉදිරියෙන් ඇත්තේ හේවිසි මණ්ඩපය යි. මේ ස්ථානයේ සිට නොයෙකුත් තේවාවන් සඳහා හේවිසි හා නොයෙකුත් ශබ්ද පූජා පවත්වමින් ලංකාතිලක විහාරයේ පුද පූජාවලට සහය ලබා දෙන්ට ඇතැයි සැලකේ. මෙහි දිග අඩි 18 කි. පළල අඩි 09 කින් යුක්ත මණ්ඩපයකි. මෙහි මත තවත් චතුරස්‍රාකාර මණ්ඩපයකි. එය වේදිකාවක් බඳු ය.ඒ මත කැටයමින් අලංකාර කළ ශෛලමය කුලුනු 40 කින් යුක්ත ය.

Location name: 

හේවිසි මණ්ඩපය