රන්කොත් වෙහෙරත්, වෙද ගලත් අසල ඒ ඉදිරි පිටම පිහිටි උස් පර්වත භූමිය හඳුන්වන්නේ ගෝපාල පබ්බත නමිනි. මෙය පොළොන්ගල ලෙසින් ද හඳුන්වයි. කලක් තිස්සේ වන ගතව පැවැති මේ බිම එකල ගවයන්ගේ නිදහස් තෘණ භූමියකි. ගවයන් වනයට මුදා හැර ගොපළු දරුවන් මෙහි රැදී සිට ඇත. එබැවින් මෙය ගෝපාල පබ්බත ලෙසින් ජනවහරට එක්ව ඇත. මේ ගල් පව්ව මත කිසියම් ඉදිකිරීමක් තිබූ බවට සාධක ඇත. උස් ගල් කුළ මුදුනෙහි නාග රූපයකි. ඒ මත තුනී බදාමයෙන් ආලේපිත කොට තිබූ බවට සාධක හමුව ඇත.

Location name: 

ගෝපාල පබ්බත