බෙන්තොටට පිවිසෙන ඕනෑම අයෙකුට නෙත ගැටෙන දකුණු ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන පිවිසුම් දොරටුව බෙන්තොට පාලම යි. මේ නව පාලම ආසන්නයෙන් ම පැරණි පාලමත් දැකගත හැකිය. පැරණි පාලම කෞතුක වස්තුවක් ලෙස සංරක්ෂණය කරන අතර දකුණු ප්‍රදේශයේ ප්‍රවාහන කටයුතු සිදු කෙරෙන ප්‍රධාන මාවත යෙදී ඇත්තේ මේ නව පාලම හරහා ය. බෙන්තොට ගඟ හරහා තනා ඇති මේ නව පාලම පැරණි පාලම හා සමඟාමීව ඉදිකොට තිබේ. දුර සිට නරඹන්නන්ට මෙය දැකුම්කළු දර්ශනයකි.

Location name: 

බෙන්තොට නව පාලම