දකුණු ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන පිවිසුම් දොරටුව ලෙස ප්‍රසිද්ධ බෙන්තර පාලම 1902 දී ඉදිකර ඇත. ඊ. සී ඩේවිස් ඉංජිනේරු සමාගම මෙය ඉදිකර ඇත. දැනට මෙම පාලම ප්‍රයෝජනයට නොගන්නා අතර වර්තමානයේ දී මෙයට පුරාවිද්‍යා විටිනාකමක් ලබා දී     ඇත. බෙන්තොට නගරයට පිවිසෙන ඔබට එම පාලම මනාව දැකගත හැකිය. බෙන්තොට ඟග හරහා ඉදිකොට ඇති මේ පාලම අද කෞතුක වටිනාකමකින් යුතු ප්‍රදර්ශනාත්මක වටිනාකමකට ලක්ව ඇත්තේ අතීතයේ ශ්‍රී විභූතිය, වත්මන් ශ්‍රී විභූතියත් සංවර්ධනයත් යා කළ පාලම ද මෙය බවට ද සාක්ෂි සපයමිනි.

 

 

 

 

Location name: 

බෙන්තොට පැරැණි පාලම