අංක 99, මහවීදිය පාර, කුරුණෑගල යන ස්ථානයේ ස්ථාපිත කර ඇති මෙම පල්ලිය 1923 වසරේ දී ආරම්භ කර ඇති අතර කුරුණෑගල නගරයේ පිහිටි මුස්ලිම් පල්ලි දෙකෙන් එකකිසතියේ දිනවල පවත්වන ආගමික වතාවත්වල ට අමතරව සෑම වසරකම පවත්වනු ලබනමුස්ලිම් ආගමික උත්සව ද මෙහි සමරති.

එස් යාසීර් අර්පත්, එම්.ජේ.එම් හසීර්, මහරුෆ් මව්ලවි මෙම පල්ලිය භාරව කටයුතු කරති. මුස්ලිම් ජනතවට විශේෂිත උත්සව පැවැත් වන ඇතැම් අවස්ථාවල දී මුස්ලිම් කාන්තාවන් ද පල්ලිය වෙත පැමිණ ආගමික වතාවත්වල යෙදෙති. මෙම පල්ලියේ පාලන කටයුතු මෙහෙය වීම සඳහා සාමාජිකයන් නව දෙනෙකුගෙන් සමන්විත භාරකාරමණ්ඩලයක් ද තිබෙන අතර එහි සභාපතිවරයා ලෙස අක්‍රම් හජ්ජියාර් මහතා කටයුතු කරයි.

Location name: 

කුරුණෑගල ජුම්මා පල්ලිය