අංක 155 දඹුල්ල පාර , කුරුණෑගල යන ස්ථානයේ ඉදිකර ඇති මැලේ ජුම්මා පල්ලිය අවුරුදු පනහකට වැඩි ඉතිහාසයකට හිමිකම් කියන පල්ලියක් ලෙස සැලකේ. රිනොස් මව්ලවි තුමා මෙහි වත්මන් භාරකාරත්ව උසුලන අතර මෙම පල්ලියෙහි ද මුස්ලිම් ජාතිකයන් විසින්සමරනු ලබන සෑම ආගමික උත්සවයක් ම පවත් වනු ලැබේ. ඉතා අලංකාර ලෙස ගොඩ නගා ඇති පල්ලිය වටා මුස්ලිම් බැතිමතුන් විශාල පිරිසක් එක්ව සිටිති.

Location name: 

මැලේ ජුම්මා පල්ලිය