පිහිටීම - ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ , උඩුගම. ගමන් මාර්ගය - ගාල්ල නගරයේ සිට කිලෝමීටර් 16ක් දෙසට ගිය විට... Read More

වෙන්නරුව වැව