ඇම්බැක්ක භූමියේ මෙය විරාජමානව තිබෙන සුවිශේෂි නිම වූමකි. දේවාලයට මදක් දුරින් වෙල්යාය මධ්‍යයේ... Read More
පිහිටීම - මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ උඩුනුවර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පිහිටයි.   ගමන් මාර්ගය-... Read More

පාතිමා ෂෙහෙරාන් ගලේ බණ්ඩාර දේවාලය