පිහිටිම - බස්නාහිර පළාතේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ හේවාගම් කොරළයේ නවගමුවේ පිහිටයි ගමන් මාර්ගය - කොළඹ -... Read More

රාජ මාළිගය හා ලිච්ඡ වී ශාලාව