පිහිටිම - බස්නාහිර පළාතේ , කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ , හේවාගම් කොරළයේ , පල්ලේ පත්තුවට අයත් කඩුවෙල නගරය... Read More

ඇත්කඳ රජමහා විහාරය