ස්වකීය දිගු බෙලි සර්පයන් හා සමැව එකිනෙක වෙලා ගනිමින්, වක් හොටවල්වලින් සිප ගනිමින්, එකි නෙකා පසු පස... Read More
පිහිටිම - උතුරු පළාතේ යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ යාපනය නගරාශි‍්‍රතව පිහිටයි. ගමන් මාර්ගය - යාපනය - මහනුවර... Read More

පුහුල් දෝසි