පිහිටීම - බස්නාහිර පළාතේ හෝමාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ කටුවාන ප්‍රදේශයේ පිහිටයි. ගමන් මාර්ගය -... Read More

කුරුණෑගල