විශේෂත්වය - යතුරු පැදි සංචාරයකි. ගමනාන්තය - කොලොන්නාව සිට කඩුවෙල, අවිස්සාවේල්ල, රත්නපුරය පසු කොට... Read More

බඩගමුව වෙළෙඳ සැල්