පිහිටීම - දකුණු පළාතේ, මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ, වැල්ලබඩ පත්තුවට අයත් දෙවිනුවර පිහිටයි. ගමන් මාර්ගය -... Read More

ඵෙතිහාසික ගලේ බණ්ඩාර දේවාලය