පිහිටීම - බස්නාහිර පළාතේ, කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ, කොස්ගම බොරළුගොඩ පිහිටයි. ගමන් මාර්ගය -අංක 122 බස්... Read More

කුරුණෑගල දළදා මාළිගය