මාතර නගරයේ සිට කිලෝමීටරයක් පමණ දුරකින් පිහිටි ගජමන් වලව්ව මුළු සිරිලක පුරා බොහෝ දෙනෙකුගේ මතකයේ රඳා ප... Read More
ගාල්ල, මාතර ප්‍රධාන මාර්ගයෛ් මාතර නගරයට කි.මි. 1.6 ක් පමණ දුරින් ගාල්ල දෙසට වන්නට අකුරැස්ස පාර නැතහො... Read More
එකතු කිරීම නැමති සහජ පුරුද්ද මිනිස් වර්ගයාට ඇති වුයේ අද ඊයෙක නොවේ. එය වඩාත් පුළුල්ව හා විධිමත් අයුරි... Read More
දකුණු පළාතේ මාතර නගර මධ්‍යයේ නිල්වලා ගඟට මීටර් 100 ක් පමණ උතුරු දෙසින් ලන්දේසි ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීය ල... Read More
මාතර නගරයට පැමිණෙන ඔබට දැක බලාගත හැකි ලස්සන ම ලස්සන ස්ථානයක් තමයි රන් දූව උපෝසතාරාමය. මාතර ප්‍රධාන බ... Read More

Pages

HERITAGE