ගලපාත රජමහා විහාරය
අනුබුදු මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සෙගේ එක් දළදාවක් වැඩ සිටින පුන්‍ය භූමියක් ලෙස ගලපාත රජමහා විහාරය බෞද... Read More

Pages

HERITAGE