පිහිටීම - බස්නාහිර පළාතේ, කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ, කොස්ගම බොරළුගොඩ පිහිටයි. ගමන් මාර්ගය -අංක 122 බස් මාර... Read More
පිහිටීම - බස්නාහිර පළාතේ හෝමාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ කටුවාන ප්‍රදේශයේ පිහිටයි. ගමන් මාර්ගය - හ... Read More
පිහිටීම- දකුණු පළාතේ අකුරැස්ස අතුරලිය යහමුල්ල ග්‍රාමයේ පිහිටයි. ගමන් මාර්ගය- මාතර සිට අකුරැස්සේ විල්... Read More
සිල් සුවඳ දසත හමා යයි. බුදුන් පුදට ඇති නේක විද පුෂ්පයන් හරහා හමා ආ සුළඟ නාස් පුඩු අවධි කරවයි. මේ පින... Read More
කොටික යනු කරුංකාවලට කියන තවත් නමකි. කොටික පැවැති පුවක් වත්තක් ගැන මාතර ප්‍රදේශයේ එකල ප්‍රචලිතව පැවැත... Read More

Pages

HERITAGE