පිහිටීම - මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ උඩුනුවර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පිහිටයි.   ගමන් මාර්ගය- පිළිමතලාව... Read More
පිහිටීම - දකුණු පළාතේ, මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ, වැල්ලබඩ පත්තුවට අයත් දෙවිනුවර පිහිටයි. ගමන් මාර්ගය - මාත... Read More
පිහිටීම - දකුණු පළාතේ මාතර දිස්ත්‍රිකකයේ වැල්ලබඩ පත්තුවට අයත් දෙව්නුවර පිහිටයි. ගමන් මාර්ගය - මාතර -... Read More
පිහිටිම - බස්නාහිර පළාතේ , කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ , හේවාගම් කොරළයේ , පල්ලේ පත්තුවට අයත් කඩුවෙල නගරය ආස... Read More
පිහිටිම - බස්නාහිර පළාතේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ හේවාගම් කොරළයේ නවගමුවේ පිහිටයි ගමන් මාර්ගය - කොළඹ - අවි... Read More

Pages

HERITAGE