කුරුණෑගල සිට කොළඹ පාරේ කිලෝ මීටර් භාගයක් පමණ පැමිණ එතැනින් දකුණුට වැටීඇති ධර්මපාල මාවත ඔස්සේ තවත්... Read More
වර්තමාන වයඹ පළාත් සභා ගොඩනැගිල්ල අසළින් ඇතුගලට යන මාර්ගයේ මීටර් 1000 පමණ ගමන් කළ විට මෙම විහාරය... Read More
වයඹ පළාතේ කුරුණෑගල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පිහිටයි. කුරුණෑගල - කොළඹ පාරේ කඳුරුගස් හන්දියෙන් වමට... Read More
කුමන්ත්‍රණයකින් පසු වත්හිමි බණ්ඩාර රජු මිය ගියේය ය. එතැන දෙවොලක් ඉදි විය. එය ගලේ බණ්ඩාර දෙවියන්... Read More
පළාත-වයඹ පළාතේ ගැට්ටුවාන ග්‍රාමසේවා වසම තුළ පිහිටයි. දිස්ත්‍රික්කය- කුරුණෑගල ඵෙතිහාසික ඇතුගල් පුරයේ... Read More

Pages

CULTURE